Home Opus List Diocesan Girls School, Auckland

Diocesan Girls School, Auckland

diocesan girls school facade - 1

 

– 2/32, E/Pn., Installation of Muldersoft Transmission to 1958 Croft.

 


GREAT
Contra Dulciana  16'  (c)
Open Diapason     8'  (b)
Clarabel               8'  (a)
Dulciana              8'  (c)
Octave                 4'  (b)
Flute                    4'  (a)
Nazard           2 2/3'  (e)
Fifteenth              2'  (b)
Mixture (12-15)    I I  (b)
Fagot                  8'  (f)
Fagot                  4'  (f)


SWELL
Gemshorn           8'  (d)
Gedackt              8'  (e)
Dulciana              8'  (c)
Celeste (TC)        8'  (g)
Gemshorn           4'  (d)
Gedackt              4'  (e)
Dulcet                 4'  (c)
Gemshorn           2'  (d)
Gedackt              2'  (e)
Quint             1 1/3'  (e)
Gemshorn           1'  (d)
Fagot                16'  (f)
Fagot                  8'  (f)
Fagot                  4'  (f)

PEDAL
Sub Bass           16'  (a)
Echo Bass         16'  (e)
Diapason             8'  (b)
Bass Flute           8'  (a)
Octave                 4'  (b)
Gemshorn            4'  (d)
Fagot                 16'  (f)
Fagot                   8'  (f)
Fagot                   4'  (f)


COUPLERS
Swell to Pedal
Great to Pedal

 
Supported by HotSource IT