Diocesan School for Girls – Auckland

Clyde Street, Epsom, Auckland

2/32, E/Pn., Installation of Muldersoft Transmission to 1958 Croft.

GREAT 
Contra Dulciana  16' (c)
Open Diapason    8' (b)
Clarabel              8' (a)
Dulciana            8' (c)
Octave                4' (b)
Flute                    4' (a)
Nazard          3' (e)
Fifteenth            2' (b)
Mixture (12-15)    II (b)
Fagot                  8' (f)
Fagot                  4' (f)
SWELL
Gemshorn          8' (d)
Gedackt              8' (e)
Dulciana              8' (c)
Celeste (TC)        8' (g)
Gemshorn          4' (d)
Gedackt              4' (e)
Dulcet                4' (c)
Gemshorn          2' (d)
Gedackt              2' (e)
Quint            3' (e)
Gemshorn          1' (d)
Fagot                16' (f)
Fagot                  8' (f)
Fagot                  4' (f)
PEDAL
Sub Bass          16' (a)
Echo Bass        16' (e)
Diapason            8' (b)
Bass Flute          8' (a)
Octave                4' (b)
Gemshorn            4' (d)
Fagot                16' (f)
Fagot                  8' (f)
Fagot                  4' (f)
COUPLERS
Swell to Pedal
Great to Pedal